Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
  2. Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 173.132.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.686.800 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 120 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 01 NĐT         Cá nhân trong nước: 119 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.079.800 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 100.000 CP   Cá nhân trong nước: 2.979.800 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP             Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2022
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 22/02/2022

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!