Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Sông Đà
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Thủy điện Nậm Mức
  3. Địa chỉ: Bản Hồ Mức, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
  4. Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 451.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi mốt tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 588.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 1 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.176.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 588.000 CP             Cá nhân: 588.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/09/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 03/10/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!