Thông báo kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP In khoa học Kỹ thuật kết thúc vào hồi 16h00 ngày 30 tháng 03 năm 2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh của các nhà đầu tư như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 0 0
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 0 0

Căn cứ quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật, phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật không đủ điều kiện tổ chức.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!