Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần In khoa học Kỹ thuật kết thúc vào hồi 16h00 ngày 04 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá của các nhà đầu tư như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 04 3.020.000
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 04 3.020.000

Căn cứ Quy chế đấu giá, phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP In khoa học Kỹ thuật đủ điều kiện tổ chức và sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 05/12/2019.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!