Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng

Căn cứ kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của của Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư chốt vào hồi 15h30’ ngày 21 tháng 01 năm 2016 chi tiết như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 08 896.200
Tổ chức trong nước 01 128.000
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 09 1.024.200

Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá trực tiếp vào hòm phiếu đến trước 15h00’ ngày 28/01/2016. Buổi đấu giá sẽ diễn ra cùng thời điểm.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!