Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Vật tư thiết bị văn hóa

Căn cứ kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của của SCIC tại CTCP Vật tư thiết bị văn hóa, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư chốt vào hồi 16h00’ ngày 22 tháng 01 năm 2016 chi tiết như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 03 900.000
Tổ chức trong nước 02 600.000
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 05 1.500.000

Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá trực tiếp vào hòm phiếu đến trước 15h00’ ngày 27/01/2016. Buổi đấu giá sẽ diễn ra cùng thời điểm.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!