Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư chốt vào hồi 16h00’ ngày 19 tháng 01 năm 2016 chi tiết như sau:
 

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 05 510.000
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 05 510.000

Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá trực tiếp vào hòm phiếu đến trước 15h30’ ngày 25/01/2016. Buổi đấu giá sẽ diễn ra cùng thời điểm.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!