Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật đến thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 02 năm 2022) như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 0 0
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng cộng 0 0

Căn cứ quy chế đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật, phiên đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật không đủ điều kiện tổ chức.  
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!