Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần CTCP Tôn Vikor do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 30/12/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tôn Vikor
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.642.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 2.460 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 3 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.650.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.650.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.950.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 850.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 2.460 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 2.460 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 2.460 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 2.460 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 2.460 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 3 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.642.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 8.959.320.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 06/01/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 06/01/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!