Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Bộ Tài chính sở hữu tại CTCP In Tài chính

Ngày đấu giá: 13/10/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Tài chính
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: CTCP In Tài chính
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 9.800.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 14 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 14 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.007.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 14 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 13.007.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 3.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 3.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 12.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 11.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 12.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 11.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 11.990 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 13 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 9.800.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 117.503.800.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/10/2017 đến 16h ngày 23/10/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/10/2017 đến ngày 20/10/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!