Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Ngày đấu giá: 22/02/2022
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.686.800 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 120 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 119 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.079.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 120 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.079.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 324.500 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.934 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 115 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 115 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.686.800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 29.378.600.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2022 đến ngày 04/03/2022
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 01/03/2022
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!