Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn do UBND tỉnh Bắc Kạn sở hữu

Ngày đấu giá: 06/09/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.015.644 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.241 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.907.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.907.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 181.500 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 35.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 12.150 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 35.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 12.150 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 22.485 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.015.644 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 22.836.824.600 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/09/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/09/2019 đến ngày 14/09/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!