Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu

Ngày đấu giá: 02/01/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 564.480 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 21.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 9 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT + Cá nhân: 9 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 565.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 9 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 565.100 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 169.400 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 9.400 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 21.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 21.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 21.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 21.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 21.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 9 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 9 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 564.480 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 11.854.080.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 12/01/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 09/01/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!