Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Fafim Việt Nam do SCIC sở hữu

Ngày đấu giá: 26/12/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.902.448 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 21.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT   + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.804.896 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.804.896 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 2.902.488 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 2.902.488 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 21.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 21.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 21.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 21.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 21.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT   + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.902.488 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 62.402.632.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 03/01/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/12/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!