Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Nước sạch Hòa Bình do UBND tỉnh Hòa Bình sở hữu

Ngày đấu giá: 26/02/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.603.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.100 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 4 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.763.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 7.763.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.603.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 40.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 12.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 40.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 27.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 33.069 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT  + Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.603.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 53.009.600.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/02/2018 đến 16h ngày 08/03/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 05/03/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!