Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 28/10/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.075.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 17.940 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT   + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.225.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.225.100 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 4.075.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 18.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 17.940 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 18.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 17.940 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 17.946 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT   + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.075.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 73.129.500.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/11/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!