Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Tôn Vikor do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 01/02/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tôn Vikor
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.080.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 6.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT   + Cá nhân: 6 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 438.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 438.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 320.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 2.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 6.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 6.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 6.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 6.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 6.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 6 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 438.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.715.600.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/02/2018 đến 16h ngày 11/02/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 08/02/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!