Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 23/02/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 122.175.343 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 28.930 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 7 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 7 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 7 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 200 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 31.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 28.930 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 31.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 28.930 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 29.483 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 7 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 7 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 23.586.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 02/03/2022
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 02/03/2022
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!