Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu

Ngày đấu giá: 07/02/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 33.422.937 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 9.600 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 54 NĐT
+ Tổ chức: 6 NĐT  + Cá nhân: 48 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 69.802.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 54 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 69.802.100 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 27.329.100 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 13.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 9.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 13.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 9.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 9.978 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 48 NĐT
+ Tổ chức: 6 NĐT  + Cá nhân: 42 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 33.422.937 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 333.490.038.900 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/02/2018 đến 16h ngày 22/02/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 21/02/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!