Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng

Ngày đấu giá: 20/11/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.600.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.549 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 9 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT   + Cá nhân: 9 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.671.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 9 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.671.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.200.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 580.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 11.560 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 11.550 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 11.560 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 11.550 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 11.554 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 9 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT   + Cá nhân: 9 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 6.600.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 76.253.753.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2017 đến 16h ngày 30/11/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 27/11/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!