Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu tại CTCP Du lịch Bưu điện

Ngày đấu giá: 28/09/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 8.796.987 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 18.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 10 NĐT
+ Tổ chức: 3 NĐT
+ Cá nhân: 7 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 42.549.561 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 9 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 42.549.461 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 8.796.987 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.890.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 41.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 18.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 41.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 41.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 41.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 8.796.987 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 365.074.960.500 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/09/2017 đến 16 giờ ngày 07/10/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 05/10/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!