Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 17/12/2021
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.225.648 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 47.310 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 5 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 50.025.648 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 5 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 50.025.648 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 11.001.900 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 7.223.748 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 82.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 56.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 82.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 66.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 77.341 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 18.225.648 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!