Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu tại CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội

Ngày đấu giá: 06/11/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.160.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 19.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.160.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.160.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 760.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 50.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 19.900 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 19.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 19.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 19.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 19.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.160.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 23.084.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/11/2017 đến 16h ngày 16/11/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 13/11/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!