Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được tổ chức vào ngày 31/03/2020 như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!