Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 29/12/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.887.709 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 58 NĐT
+ Tổ chức: 4 NĐT + Cá nhân: 54 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.160.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 58 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 13.160.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 3.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 14.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 14.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 13.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 13.005 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 58 NĐT
+ Tổ chức: 4 NĐT  + Cá nhân: 54 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 13.160.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 171.140.100.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2017 đến 16h ngày 08/01/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!