Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngày đấu giá: 29/12/2017
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 125 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT + Cá nhân: 123 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.525.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 125 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 11.525.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 3.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 15.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 15.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.292 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 96 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT + Cá nhân: 94 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.000.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 13.250 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 102.920.110.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2017 đến 16h ngày 08/01/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!