Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP do SCIC sở hữu

Ngày đấu giá: 08/11/2021
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 44.211.900 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 1.255.617.960.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 88.423.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 88.423.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 44.211.900 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 44.211.900 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 1.255.618.960.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 1.255.617.960.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 1.255.618.960.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 1.255.618.960.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 1.255.618.960.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 44.211.900 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.255.618.960.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 15/11/2021
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 12/11/2021
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!