Thông báo kết quả đấu giá cổ phần CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh do Tổng Công ty Khoáng sản TKV-CTCP

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.367.040 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 26.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 19 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 18 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.320.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 19 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.320.100 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 284.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 80.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 26.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 26.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 26.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 26.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 26.004 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 19 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 18 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.367.040 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 61.553.040.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/03/2020 đến ngày 13/03/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 17/03/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!