Thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam sở hữu vào ngày 13/01/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 06/01/2022) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia mua phần vốn góp. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-SGDHN ngày 23/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam sở hữu vào ngày 13/01/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!