Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam sở hữu vào ngày 04/4/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 28/3/2022) chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua chào bán cạnh tranh phần vốn góp của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-SGDHN ngày 14/3/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam sở hữu vào ngày 04/4/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!