Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vào ngày 17/04/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 10/04/2018) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-SGDHN ngày 20/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vào ngày 17/04/2018.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!