Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu vào ngày 11/02/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 04/02/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 23/QĐ-SGDHN ngày 10/01/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu vào ngày 11/02/2020.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!