Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Du lịch Bưu điện do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Du lịch Bưu điện do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu vào ngày 17/01/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 10/01/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Du lịch Bưu điện do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 1013/QĐ-SGDHN ngày 18/12/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Du lịch Bưu điện do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu vào ngày 17/01/2018.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!