Thông báo loại KLS khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu KLS ( CTCP Chứng khoán Kim Long ) khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 28/7/2015.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!