Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình       
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
  3. Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh
  4. Vốn điều lệ: 172.302.040.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.395.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

           Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                     Cá nhân: 1 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.398.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 2.395.000 CP                       Cá nhân: 3.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 31/12/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!