Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh   
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh
  3. Địa chỉ: Số 4, đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  4. Vốn điều lệ: 25.657.051.780 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.208.105 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.100.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                                    Cá nhân: 1.100.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/06/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 09/06/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!