Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang        
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
  3. Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  4. Vốn điều lệ: 181.494.460.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.326.897 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 240 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 238 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 20.529.594 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 12.653.794 CP          Cá nhân: 7.875.800 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/01/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 09/01/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!