Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Điện lực Miền Trung
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Thủy điện A Vương
  3. Địa chỉ: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
  4. Vốn điều lệ: 1.120.460.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.666.134 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 37 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 02                        Cá nhân: 35

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 20.193.368 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 6.766.134             Cá nhân: 13.427.234

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/8/2017

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/8/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!