Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tôn Vikor
  3. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  4. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.642.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.650.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 3.650.000 CP            Cá nhân: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 30/12/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!