Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
  2. Địa chỉ: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 23.418.716.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 468.374.320 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 1.982 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 97 NĐT                      Cá nhân: 1.885 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 491.471.800 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 361.387.500 CP         Cá nhân: 130.084.300 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 31/01/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!