Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3
  2. Địa chỉ: Số 6 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.969.700 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.750.000 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 1.750.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 19/04/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!