Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường
  2. Địa chỉ: Số 174 đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 158.070.740.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.478.827 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 41 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 41 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 27.136.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 27.136.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 17/04/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!