Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh
  2. Địa chỉ: Tầng 2 Khách sạn Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 19.500.000.000 đồng (Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.763.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 25 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 24 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 22.327.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 1.763.000 CP           Cá nhân: 20.564.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/07/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/07/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!