Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Thanh Hóa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Thanh Hóa như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước     
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cảng Thanh Hóa
  3. Địa chỉ: Số 03 Đường Bạch Đằng, P.Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  4. Vốn điều lệ: 41.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.091.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 12 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT                      Cá nhân: 8 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 25.092.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 8.364.000 CP           Cá nhân: 16.728.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 08/12/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!