Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Nghệ An

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An     
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Nghệ An
  3. Địa chỉ: số 32 Đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
  4. Vốn điều lệ đăng ký: 373.859.830.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.372.666 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 7 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 7 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 17.370.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 17.370.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 23/07/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!