Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18 như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư Hạ tầng 18
  3. Địa chỉ: Số 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 52.635.600.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 564.480 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 9 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 9 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 565.100 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 565.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 02/01/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!