Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Hóa chất Hưng phát Hà Bắc
  2. Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  3. Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.423.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT         Cá nhân trong nước: 03 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT         Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 9.610.000 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP             Cá nhân trong nước: 9.610.000 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP             Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2022
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 24/02/2022

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!