Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Nước sạch Hòa Bình

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Nước sạch Hòa Bình như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hòa Bình      
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nước sạch Hòa Bình
  3. Địa chỉ: Tổ 2 Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
  4. Vốn điều lệ: 66.792.897.475 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.603.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.763.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 6.412.000 CP           Cá nhân: 1.351.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 26/02/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!