Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam
  3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
  4. Vốn điều lệ thực góp: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.500.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 13 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 11 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.995.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 11.000.000 CP         Cá nhân: 3.995.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/05/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 24/05/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!