Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
  2. Địa chỉ: Số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  3. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.000.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 151 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 0 NĐT         Cá nhân trong nước: 151 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT          Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.760.700 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP         Cá nhân trong nước: 5.760.700 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/7/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút 12/7/2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!